25
2020
Jan

RAP – Chefversammlung

Léif Bibercheftainen a Bibercheffen,

Wéi um Chefdag annoncéiert, wëlle mer iech op eng Versammlung invitéieren, wou mer iech den aktuelle Stand vun eiser Method weisen. Hei kritt dir d’Geleenheet fir matzediskutéiren an sou um Ausschaffen vun der neier Biber-Method matzewierken.

Halt iech dësen Datum also w.e.g. fräi fir dass mer zu vill un eiser neier Method kënne schaffen.

Är Biberekipp