RAP Versammlung gouf ofgesoot

Léif Bibercheftainen a Bibercheffen,

Aus Mangel un Umelldungen hu mer eis Versammlung zum Thema RAP leider missen ofsoen.

 

Mat beschte Guiden- a Scoutsgréiss,

Är Biberekipp